Zoek
Filters

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Fumano B.V., te kantoorhoudende te Rotterdam ingeschreven in het handelsregister met nr. 57355347 De contractuele wederpartij van Fumano wordt hierna genoemd: de Opdrachtgever.

De bedrijfsactiviteiten van Fumano bestaan uit het in opdracht en voor rekening en risico van derden (laten) be- en afwerken van hout- en plaatmateriaal teneinde deze brandwerend en vlamvertragend te maken en hieraan gerelateerde behandelingen alsmede het verkopen en leveren van (vloeibare) stoffen voor het impregneren van hout- en plaatmateriaal.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten van verkoop en leveringen van zaken en uitvoering van werkzaamheden, die door Fumano worden uitgebracht respectievelijk gesloten. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

Algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Fumano niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden niet van toepassing, tenzij en nadat de bedoelde inkoopvoorwaarden door Fumano expliciet schriftelijk van toepassing zijn aanvaard. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden, welke door Opdrachtgever worden gehanteerd, zal in geen geval meebrengen dat die voorwaarden ook op andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en Fumano van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen

Elke aanbieding van Fumano is vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is aangegeven. Een aanbieding van Fumano geldt slechts als geaccepteerd als deze door de Opdrachtgever schriftelijke is aanvaard of als deze mondeling door de Opdrachtgever is aanvaard gevolgd door een schriftelijke bevestiging door Fumano. De in de bevestiging genoemde prijzen en andere voorwaarden zijn bindend voor de uitvoering, behoudens het gestelde in artikel 9. Overeenkomsten waarvoor, gezien de aard en de omvang, geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na factuurdatum.

Artikel 3. Uitvoering van opdrachten en levertijden

In de opdrachtbevestiging opgegeven termijnen voor levering en uitvoering zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Vertraagde uitvoering respectievelijk levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en indien de vertraagde uitvoering of levering zich buiten redelijke grenzen
beweegt, slechts recht tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal in andere dan schriftelijk overeengekomen gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de uitvoering- respectievelijk levertijd indien Opdrachtgever Fumano schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtgever Fumano een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en Fumano de gestelde termijn niet is nagekomen. De levertijd respectievelijk de uitvoering vangt aan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en nadat over alle technische details overeenstemming is verkregen alsmede nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke zaken, gegevens, tekeningen, etc. in het bezit zijn van Fumano, de in de gesloten overeenkomst bijkomende voorwaarden zijn voldaan en zodra de betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is ontvangen. Voor de bewerking van hout- en plaatmateriaal geldt dat de uitvoeringstijd aanvangt nadat de aanlevering van de te bewerken zaken is geschiedt op de door Fumano aangegeven locatie en de door Fumano aangestelde bewerker de ontvangst in goede orde heeft bevestigd. Indien voor uitvoering respectievelijk de levering geen termijnen voor de aflevering respectievelijk uitvoering zijn gesteld, wordt de aflevering respectievelijk de uitvoering te zijn geschiedt drie maanden na bestelling respectievelijk beoogde aflevering en heeft Fumano recht op betaling van de overeengekomen prijs. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Fumano steeds het recht Opdrachtgever schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Opdrachtgever verplicht is binnen acht dagen te voldoen. De door Opdrachtgever na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden. De Opdrachtgever is gehouden de zaken zo spoedig mogelijk doch niet later dan 10 dagen na gereed melding op de door Fumano aan te geven locatie te doen afhalen. Bij gebreke daarvan heeft Fumano het recht op vergoeding van de kosten voor opslag en bewaring, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele verlies of beschadiging van de bewerkte zaken.

Artikel 4. Levering en risico

De Opdrachtgever dient de te bewerken zaken tegen het overeengekomen tijdstip op de door Fumano aangeven locatie en wijze franco en voor eigen rekening en risico aan te leveren. Indien Opdrachtgever de te bewerken zaken niet op tijd en niet met inachtneming van de overeengekomen wijze van aanlevering aanlevert, is Fumano gerechtigd, hetzij het moment van terug levering uit te stellen, al dan niet met aan Opdrachtgever in rekening brengen van de kosten om de overeengekomen wijze van aanlevering te bereiken hetzij de overeenkomst te ontbinden. De wijze van aanlevering inclusief het geldende vochtgehalte wordt door Fumano beschreven in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging.
Ten aanzien van het bepalen (eind)vochtgehalte geldt het volgende: - Het vochtgehalte moet volgens de methode vanwege en drogen worden bepaald conform EN 13183-1.- Metingen met een elektronische vochtmeter conform NEN-EN13183-2 op 1/3 van de diepte van het hout en met een capacitieve houtvochtmeter volgens NEN-EN 13183-3 mogen worden beschouwd als een goede benadering van het werkelijke vochtgehalte van het hout. Bij twijfel aan de verkregen resultaten met de methode wegen en drogen maatgevend.- Voor de beoordeling of een partij gedroogd hout voldoet aan het overeengekomen eindvochtgehalte worden steekproefgrootte en acceptatieniveau AQL 10, zoals vastgesteld in tabel 24 van de NEN 5461 (KVH 2000, Algemeen gedeelte) gehanteerd. De bij aan- en aflevering geldende minimale en maximale vochtgehalte worden vermeld in de voorwaarden van de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging. Indien de door Opdrachtgever in de Opdracht aangegeven hoeveelheid afwijkt van de in werkelijkheid aangeleverde hoeveelheid zal Fumano Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en zullen Fumano en Opdrachtgever hierover aanvullende afspraken maken. Indien het vochtgehalte van het te bewerken zaken afwijkt van hetgeen is overeengekomen respectievelijk van de geldende normen, zal Fumano Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en zullen Fumano en Opdrachtgever aanvullende afspraken maken. Door Fumano bewerkte zaken zullen door de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico worden opgehaald op de door Fumano aangegeven locatie van de laatste bewerking. De aan en af te leveren zaken gelden als afgeleverd zodra deze door of namens Opdrachtgever zijn ontvangen op de overeengekomen locatie. De door Fumano bewerkte zaken gelden als aan de Opdrachtgever afgeleverd indien deze namens Opdrachtgever op de door Fumano aangegeven locatie zijn opgehaald respectievelijk ter aanbieding aan Opdrachtgever gereed staan indien de Opdrachtgever nalaat de bewerkte zaken op te halen. De voor bewerking aangeleverde zaken bevinden zich bij de door Fumano aangestelde bewerker voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Fumano sluit elke aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de voor bewerking aangeleverde zaken uit. Door of namens Fumano zal bij aanlevering een controle op de hoeveelheid aangeleverde zaken alsmede de staat waarin de aangeleverde zaken zich bevinden plaatsvinden. De door Fumano te leveren niet-bewerkte zaken gelden als geleverd bij overdracht aan de Opdrachtgever respectievelijk de door hem aangestelde vervoerder. Het risico voor verlies of beschadiging is vanaf levering aan Opdrachtgever voor de Opdrachtgever.

Artikel 5. Aanvaarding en reclame

De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij Opdrachtgever. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, worden de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door Opdrachtgever als juist erkend. Een reclame na drie werkdagen of meer werkdagen na ontvangst van het geleverde wordt niet meer aangemerkt als zijnde gedaan terstond na ontvangst van het geleverde. Reclame over beschadigingen van het geleverde wordt door Fumano slechts dan in behandeling genomen, indien van de beschadiging of het gebrek een aantekening op de aflevering bon is gemaakt. De ondeugdelijkheid van geleverde zaken kan door Opdrachtgever met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van Stichting Hout Research, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Opdrachtgever zal Fumano onverwijld in kennis stellen dat een rapportage van Stichting Hout Research wordt verlangd. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd. Reclame geeft de Opdrachtgever niet het recht om betaling over van de vordering op te schorten. Verrekening op grond van reclame is uitdrukkelijk uitgesloten. Op Opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als welke door de Fumano zijn geleverd. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Reclames over de kwaliteit van het bewerkte hout dienen uiterlijk op de dag van terug levering aan Opdrachtgever te zijn ontvangen

Artikel 6. Retourzendingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen, worden geleverde zaken niet terug genomen.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Fumano ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals: werkstaking, uitsluiting, brand, machinedefect, regeringsmaatregelen, oorlog, oproer, niet tijdige ontvangst van zaken van de leveranciers van Fumano. In geval van overmacht zal Fumano de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en met hem in overleg treden over de te nemen maatregelen om de nadelige gevolgen voor Opdrachtgever van de ontstane overmacht zoveel mogelijk te beperken. In geval van overmacht die langer duurt dan drie maanden heeft Opdrachtgever de keuze hetzij de overeenkomst - voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Fumano tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Fumano op opdrachtgever volledig door Opdrachtgever zijn gekweten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zolang hij de in artikel 11 omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door Fumano geleverde zaken een pandrecht te vestigen. Indien Opdrachtgever desondanks de zaken door levert is Opdrachtgever verplicht de vordering die hij terzake heeft verkregen, aan Fumano over te dragen. De geleverde zaken kunnen terstond door Fumano worden teruggevorderd indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Fumano aanleiding heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dat geval zal Opdrachtgever na de terugname worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken op de dag van terugname. Fumano is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de geleverde zaken zich bevinden, te betreden, teneinde zijn eigendommen te doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen en maakt Opdrachtgever zich deswege sterk dat Fumano te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden. Opdrachtgever verplicht zich de door Fumano geleverde zaken als herkenbaar eigendom van Fumano op te slaan en te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling kan de koopprijs terstond en zonder in gebreke stelling volledig opeisbaar worden gesteld. Fumano heeft het recht van retentie op alle zaken, die Fumano van Opdrachtgever ter bewerking of anderszins onder zich heeft, totdat zijn vordering op Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, volledig is voldaan.

Artikel 9. Prijsaanpassing

Fumano heeft het recht de verkoopprijzen aan te passen en te verhogen in geval na het tijdstip van afsluiting van de order (nieuwe) belastingen of heffingen worden ingevoerd, dan wel bestaande belastingen, heffingen, lonen of de prijzen der grondstoffen worden verhoogd. Voor zo ver in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden, zoals bijvoorbeeld vrachtautokosten enz., zijn deze gebaseerd op de sluiting van de order bij Fumano bekende tarieven. Verhoging van deze tarieven of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal van een dusdanige kwaliteit en/of staat is dat Fumano voor de verwerking van het ter beschikking gestelde materiaal extra voorzieningen dient te treffen dan wel handelingen dient te verrichten, welke bij een gebruikelijke kwaliteit van het ter beschikking gestelde achterwege kan blijven, dan is Opdrachtgever gehouden voor deze extra voorzieningen en handelingen een vergoeding te betalen aan Fumano. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling/opdracht geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Fumano kan op geen enkele wijze tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door Fumano geleverde, uitgevoerde of ter beschikking gestelde zaken of diensten. Opdrachtgever vrijwaart en zal Fumano schadeloos stelen voor elke vordering ter zake van aansprakelijkheid ingesteld door zijn afnemers van de door Fumano geleverde, uitgevoerde of ter beschikking gestelde zaken of diensten.

Artikel 11. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de factuur of anderszins door Fumano aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingsconditie. Indien Fumano voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzingen heeft omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, dan heeft Fumano het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van Fumano tot haar genoegen zekerheid (inclusief vooruitbetaling van de overeengekomen prijs) is gesteld voor de juiste betaling van de overeengekomen prijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met Fumano alsmede informatie van derden. Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is Fumano gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien Opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen is Fumano gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om zich tegenover Fumano op schuldvergelijking te beroepen. Indien Opdrachtgever jegens Fumano met enige betalingsverplichting in gebreke is heeft Fumano het echt de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl Fumano over de verdere leveringen contante betaling kan eisen. De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijnen alsmede indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn zaken wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties. De schadevergoedingsplicht van Fumano ter zake van ondeugdelijkheid van het geleverde, voor documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde, waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is Fumano aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade uit welken hoofde dan ook.

Artikel 12. Incassokosten

Fumano is gerechtigd de buitengerechtelijke kosten die het maakt doordat Opdrachtgever niet of niet-tijdig betaald, van Opdrachtgever te vorderen met inachtneming van de Wet Normering Buitenrechtelijke Incassokosten.

Artikel 13. Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
Opdrachtgever zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Fumano schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Fumano een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan Opdrachtgever zelf in verzuim is.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die Opdrachtgever met Fumano aangaat is het Nederlands recht van toepassing.
Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Fumano om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter
van de woonplaats van Opdrachtgever.